Over NPO Over NPO
Overzicht

Pitch informatie

Op deze pagina lichten wij toe hoe omroepen en producenten nieuwe programma-voorstellen kunnen pitchen bij NPO en hoe NPO aangeboden programmavoorstellen vervolgens behandelt.

Introductie

NPO Pitch is een digitale brievenbus voor het aanbieden van nieuwe programma- voorstellen. Met de wijziging van de Mediawet in 2016 is het voortaan ook voor externe partijen mogelijk rechtstreeks aan NPO programmavoorstellen aan te bieden. Om de groeiende stroom van voorstellen in goede banen te leiden en dat zo soepel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen is de online module NPO Pitch ontwikkeld.

NPO Pitch vervangt niet de creatieve dialoog over programmavoorstellen tussen NPO, omroepen en producenten. Dit contact blijft bestaan.

Evenmin vervangt NPO Pitch de huidige situatie waarbij voorstellen aan omroepen worden aangeboden. Deze mogelijkheid blijft bestaan.

NPO Pitch beantwoordt aan de eisen van transparantie en verantwoording en is gebruiksvriendelijk. Tevens maakt NPO Pitch snelle terugkoppeling mogelijk.

 Hoe gaat pitchen in zijn werk?

Omroepen en televisieproducenten kunnen via NPO Pitch nieuwe programmavoorstellen aanbieden aan de Directie TV van NPO (DTV).

Om van NPO Pitch gebruik te kunnen maken, moet eerst een gebruikersaccount worden aangevraagd.

Een gebruikersaccount voor NPO Pitch is voorbehouden aan omroepen en televisieproducenten (zie voor meer informatie hierover de pagina Wie kunnen er pitchen.

Per organisatie kan één account worden aangevraagd. Dit kan via de pagina www.npopitch.nl.

Alle programmavoorstellen van omroepen en producenten worden voortaan via NPO Pitch bij DTV aangeboden, dus niet langer via mail, post of anderszins. Als voorstellen toch via de mail/per post binnenkomen, zal de afzender worden verzocht het voorstel alsnog via NPO Pitch aan te bieden.

Zodra een account is aangemaakt, kunnen programmavoorstellen via NPO Pitch worden aangeboden. Na het verzenden van het voorstel, ontvangt de contactpersoon automatisch een e-mail ter bevestiging van de ontvangst (deze mail notificatie kan desgewenst ook worden uitgezet).

DTV zal vervolgens binnen zes weken reageren.

 Voorstellen van omroepen

Als het een door een omroep via NPO Pitch aangeboden voorstel betreft, wordt het voorstel in het reguliere overleg van de omroep met de betreffende netmanager en programmacoördinator besproken. Op basis van deze bespreking(en) beslist een omroep of hij het voorstel al dan niet verder uitwerkt en intekent.

 

Voorstellen van producenten

Bij voorstellen van producenten bekijkt DTV of het voorstel kan passen in de programmeerstrategie. Als dit niet het geval is, laat DTV dit binnen zes weken weten en stopt NPO met de behandeling van het voorstel. Hiervoor wordt vanuit NPO Pitch een automatisch gegenereerde standaardmail verstuurd.

Bij een mogelijk kansrijk programmavoorstel van een producent, nodigt DTV de producent uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

  1. Wanneer DTV na dit gesprek van oordeel is dat een voorstel in aanmerking kan komen voor verdere ontwikkeling, wordt een bij dit voorstel passende omroep benaderd, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de missie en identiteit van de betreffende omroep.

  2. Wanneer DTV na dit gesprek van oordeel is dat het voorstel niet in aanmerking komt voor verdere ontwikkeling, stopt de behandeling van de pitch en wordt dit als statuswijziging gemeld via een e-mail notificatie. Een eventuele nadere toelichting daarop wordt in NPO Pitch gegeven bij het betreffende voorstel.

Alle email notificaties kunnen door de producent desgewenst ook worden uitgezet. In de module is de status van het voorstel ook altijd zichtbaar.

DTV benadert ingeval van 1. (zie hierboven) de omroep met het programmavoorstel en vraagt of deze als coproducent wil optreden. Daarbij zal DTV, met uitzondering van de werktitel en de samenvatting van het voorstel, de door de producent in NPO Pitch verstrekte informatie over het voorstel niet aan de beoogde coproducerende omroep beschikbaar stellen. NPO zal (via de workflow in NPO Pitch) zo spoedig mogelijk aan de producent laten weten wanneer er interesse is van een omroep.  De producent kan vervolgens zelf bepalen welke informatie hij aan de omroep verstrekt voor een gezamenlijk gesprek met DTV.

Bij interesse van de omroep bespreekt DTV samen met de omroep en de producent het programmavoorstel in relatie tot de te maken afspraken over budget, rechten en inhoudelijke kaders. Als dit gesprek tot afspraken leidt, worden deze afspraken door de omroep vastgelegd in het uiteindelijke contract tussen de producent en de omroep.

Indien er een samenwerking met een omroep tot stand komt, zijn de omroep en de producent verantwoordelijk voor de uitwerking en de verdere ontwikkeling van het programmavoorstel. Daarna tekent de omroep het uitgewerkte voorstel in bij de netmanager. Die beoordeelt of het wordt opgenomen in het plaatsingsbesluit dat ter vaststelling aan de raad van bestuur wordt voorgelegd.

Alleen omroepen kunnen programma’s intekenen en hiervoor budget aanvragen. NPO kan geen budget toekennen aan externe partijen. Het besluit van de raad van bestuur over plaatsing in het programmaschema en toewijzing van budget is gericht aan de omroep. 

Als geen overeenstemming met de omroep wordt bereikt, kan DTV een andere omroep bij het programmavoorstel betrekken. Als hiervoor geen andere omroep gevonden kan worden en DTV nog steeds van mening is dat het programmavoorstel in aanmerking komt voor verdere ontwikkeling, kan de raad van bestuur de NTR belasten om in samenwerking met de producent de afspraken uit te werken, het programmavoorstel verder te ontwikkelen en het uitgewerkte voorstel in te tekenen bij de netmanager.

Als er geen overeenstemming met een omroep wordt bereikt kan dit voor NPO ook aanleiding zijn de behandeling van het programmavoorstel te stoppen.

Als DTV op enig moment in bovenbeschreven proces van mening is dat het programmavoorstel voor NPO onvoldoende kansrijk is of er onvoldoende potentie is voor een succesvolle samenwerking met een omroep, stopt DTV de behandeling van het programmavoorstel en wordt dit als statuswijziging gemeld (via een e-mail notificatie). Een eventuele nadere toelichting daarop wordt in NPO Pitch gegeven, bij het betreffende voorstel. Als NPO stopt met de behandeling van een voorstel, staat het de producent vanzelfsprekend nog steeds vrij om zelf een omroep met het voorstel te benaderen.

Waar moet een pitch aan voldoen?

NPO Pitch bevat een aantal velden die verplicht moeten worden ingevuld. Belangrijk is uiteraard een goede en duidelijke omschrijving van het programmavoorstel. Ook moet worden aangegeven voor welk net het voorstel is bedoeld en wat het genre is.

Per voorstel kan één net en één genre worden aangegeven. Tijdens de behandeling van het voorstel kan DTV het opgegeven net en/of het genre aanpassen als mocht blijken dat het opgegeven net en/of genre toch niet helemaal passend is.

Het is mogelijk om via NPO Pitch een bijlage (bijv. een programmaboekje) mee te sturen. Tevens is er een invoerveld voor het aangeven van een link naar een eventuele pilot of video-impressie.

Tot slot moet elk voorstel uiteraard voldoen aan de wet- en regelgeving die voor de omroepen en NPO van toepassing is.

Hulp nodig?

NPO Pitch is gebruiksvriendelijk ontwikkeld en naar verwachting zal het gebruik ervan in de praktijk geen problemen opleveren.

Mochten er niettemin vragen/problemen zijn dan zijn DTV en de leverancier van NPO Pitch Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe​ hiervoor uiteraard beschikbaar.

Daarvoor zijn er de volgende opties:

  • Vragen over gebruik en proces kunnen worden gestuurd naar pitch@npo.nl. Vragen die DTV via dit mailadres ontvangt, zullen zo snel mogelijk worden beantwoord. De functioneel beheerder van NPO pitch bij DTV die de mails behandelt is drie dagen per week beschikbaar: op maandag, donderdag en vrijdag.

  • Technische vragen/problemen kunnen worden gesteld aan/gemeld bij Goldmund, Wyldebeast en Wunderliebe. Tijdens werkdagen is daar een team beschikbaar dat eventuele technische problemen zo snel mogelijk zal oplossen. Deze helpdesk is bereikbaar via: npopitch@goldmund.atlassian.net. Issues worden bij voorkeur via de NPO pitch ​serviceportal van Goldmund geregistreerd. De indiener kan de voortgang dan ook makkelijk volgen.​ De supportlink hiervoor is: http://bit.ly/npopitchsupport

Workflow

Hieronder een visualisatie van de workflow.