Over NPO Over NPO
Overzicht

Intekenen en plaatsen

Het proces voor het intekenen van programmavoorstellen en het plaatsen van programma’s speelt zich af binnen een strakke operationele cyclus.

Deze cyclus opent jaarlijks in januari met de Kaderbrief, een document van de raad van bestuur aan de directies Radio en Televisie, waarin de financiële en inhoudelijke kaders staan beschreven voor het daaropvolgende programmeringsjaar. De Kaderbrief wordt opgesteld langs de lijnen van het Concessiebeleidsplan.

Zodra de Kaderbrief beschikbaar is start de directie TV (DV) met de samenstelling van het Jaarplan. Hier staan de doelstellingen en ambities voor het eerstvolgende jaar binnen de door de raad van bestuur aangegeven kaders.

Genreschema’s
Voor de programmering worden genreschema’s gebouwd. Daarin wordt per tijdsslot het genre (met eventueel een subgenre) vermeld, evenals de beoogde doelgroepen, de marktaandeeldoelstelling (mad) voor de leeftijdscategorie 6+ en, indien van toepassing, ook voor 20-49 en 20-34 jaar. De schema’s van NPO Zapp bevatten een mad-doelstelling voor de categorie 6-12 jaar en van NPO-Zappelin voor 3-5 jaar.

De genreschema’s vormen de basis voor de programmering, maar zijn niet in beton gegoten. Ze zijn richtinggevend met het oog op het realiseren van de doelstellingen én de coördinatie op en tussen de netten. Doel is het realiseren van sterke en geprofileerde netten, waarbij flexibel wordt geprogrammeerd, afhankelijk van aanbod en actualiteit.

Programmeren is een dynamisch proces. De programmering bestaat voor een belangrijk deel uit dagelijkse of wekelijkse programma’s, die voor de kijker vertrouwde en vaste waarden zijn. Ook zijn er series waarvan vervolgreeksen na verloop van tijd terugkomen (bijv. nieuwe seizoenen van dramaseries).

Daarnaast moet er binnen de programmering voldoende ruimte zijn voor vernieuwing, innovatieve formats en nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit is nodig om slagvaardig te kunnen programmeren en de programmering optimaal te laten aansluiten bij het (veranderend) kijkgedrag om zo de polsslag van de samenleving goed te kunnen blijven volgen.

Kijker centraal
Bij het programmeren moet DV rekening houden met een groot aantal factoren, zoals prestatieafspraken met de overheid, wettelijke taken, missies van omroepen, budgetgaranties, een goede mix van programma’s en genres, ruimte voor levensbeschouwing, afspraken met de sector, etc. Maar de kijker staat uiteindelijk centraal. Dat is de kern van onze publieke taak.

Pitchen: een doorlopend proces
Het pitchen van nieuwe programmavoorstellen kan in de creatieve dynamiek van programmaontwikkeling en programmeren niet beperkt blijven tot één moment in het jaar. Het is een doorlopend proces. Alle nieuwe programmavoorstellen zijn welkom, op elk moment. Ook als er (nog) geen directe relatie is met een tijdslot of wanneer het voorstel het lopende programmajaar overstijgt.

Pitches worden in behandeling genomen door DV. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het Pitchproces de pagina Hoe gaat het pitchen in z’n werk?

Het intekenproces
Na het pitchen volgt het intekenproces bij de netmanager. Alle programmavoorstellen die in aanmerking willen komen voor plaatsing en budget, moeten worden ingetekend.

Alleen omroepen kunnen programma’s intekenen. Dit kunnen voorstellen zijn die door de omroep bij NPO zijn gepitcht en voorstellen die door een producent bij NPO zijn gepitcht en waarbij de intekenende omroep coproducent is.

Netprofiel
De netmanager bepaalt de koers van het net en bouwt het programmaschema. Hij/zij bewaakt het netprofiel, zorgt ervoor dat het net zich duidelijk onderscheidt van andere netten en is verantwoordelijk voor het netbudget en de realisatie van de doelstellingen. De netmanager maakt een keuze uit alle programmavoorstellen die door omroepen worden ingetekend. De netmanager toetst of een ingetekend programmavoorstel aansluit op het netprofiel en op de geformuleerde doelstellingen, en beoordeelt of het passend is binnen de programmatische en financiële kaders.

Plaatsingsbesluit
Het intekenproces resulteert uiteindelijk in een door de raad van bestuur genomen plaatsingsbesluit. Het plaatsingsbesluit bepaalt welk media-aanbod van welke omroep, op welk aanbodkanaal, wanneer wordt geplaatst en welk budget daaraan wordt toegekend. 

Mediawet, Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst
De Mediawet 2008 vormt de basis van NPO en omroepen. Het bevat bepalingen over onder meer de publieke mediaopdracht, de organisatie, de vereisten ten aanzien van het programma-aanbod en het toezicht door het Commissariaat voor de Media.

Daarnaast zijn er andere belangrijke documenten waarin doelstellingen en afspraken over de resultaten van de NPO zijn vastgelegd, zoals het Concessiebeleidsplan en de Prestatieovereenkomst.

Het Concessiebeleidsplan beschrijft de visie en strategie van de NPO voor de komende vijf jaar. De resultaten die de NPO gedurende de concessieperiode dient te bereiken worden vastgelegd in een Prestatieovereenkomst met het ministerie van OCW.

Beschikbare budgetten
De minister van OCW stelt jaarlijks de budgetten vast voor:

  1. de verzorging van het media-aanbod van de omroepen;
  2. de verzorging van het media-aanbod van de NOS en NTR;
  3. de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de NPO; en
  4. de versterking van het media-aanbod van de publieke omroep.

De mogelijkheid voor externe partijen om programmavoorstellen te pitchen bij NPO is in de Mediawet opgenomen sinds november 2016. Voorstellen die via deze route tot een samenwerking met een omroep leiden en uiteindelijk worden geplaatst, worden niet gefinancierd uit het gegarandeerde budget van omroepen (1. of 2.) maar uit het versterkingsbudget (4). De programmavoorstellen die omroepen (al dan niet in samenwerking met externe partijen) pitchen bij NPO, worden in principe wel gefinancierd uit het gegarandeerde budget van de omroep.

Uit het versterkingsbudget (4.) moeten meerdere doelstellingen en ambities gerealiseerd worden. Dit betekent dat de financiële ruimte voor het plaatsen van programma’s van externe partijen die bij NPO gepitcht worden in algemene zin beperkt is.

Coördinatiereglement Aanbodkanalen
De werkwijze, zoals hierboven in het kort weergegeven, is verankerd in het Coördinatiereglement Aanbodkanalen, dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het Coördinatiereglement is hieronder bij de downloads te vinden en staat op de website van NPO onder Openbare documenten > Regelingen en besluiten.

Relevante NPO-regelingen
Alle voor de programmering relevante regelingen zijn in deze NPO portal na te slaan.

Terug naar Home NPO MediaModule