Over NPO Over NPO
Overzicht

Intekenen en plaatsen

Het proces voor het pitchen en  intekenen van programmavoorstellen en het plaatsen van programma’s speelt zich af binnen een strakke operationele cyclus.

Deze cyclus opent jaarlijks in januari met de Kaderbrief, een document van de raad van bestuur aan de directies Audio en Video, waarin de financiële en inhoudelijke kaders staan beschreven voor het daaropvolgende programmeringsjaar. De Kaderbrief wordt opgesteld langs de lijnen van het Concessiebeleidsplan.

Zodra de Kaderbrief beschikbaar is start de directie TV (DV) met de samenstelling van het Jaarplan. Hierin staan de doelstellingen en ambities voor het eerstvolgende jaar binnen de door de raad van bestuur aangegeven kaders.

Integraal Programmeren
De publieke omroep wil maatschappelijke betekenis realiseren met een relevant, publiek en kwalitatief aanbod en diensten en kanalen die aansluiten op de behoeften en het mediagedrag van het publiek. Om dit doel in een veranderend medialandschap te kunnen realiseren, is met ingang van 2023 integraal programmeren geïmplementeerd. Integraal programmeren zorgt ervoor dat we beter aansluiten bij de behoeften en het mediagedrag van het publiek.

Het pitch-, inteken- en toekenningsproces verloopt (vanaf het programmeerjaar 2023) langs (tien) genres. Het bijbehorende proces is integraal over de kanalen van Video (Lineair, On Demand en Online).

Er zijn zes genremanagers (een aantal genres is geclusterd). Genremanagement helpt ons dankzij focus en specialisatie te excelleren met relevant en kwalitatief aanbod, zodat we aantrekkelijk blijven voor alle Nederlanders.
Het aanspreekpunt voor producenten (pitchen) en omroepen (pitchen en intekenen) is het genreteam: de genremanager en de genrecoördinator(en). Elk genre heeft een eigen genrebeleid, met heldere afbakening, ambities en criteria waaraan publiek aanbod dient te voldoen. Budgetten liggen op genres.

Er is een programmeerafdeling die integraal programmeert over alle kanalen heen. De programmeerafdeling bewaakt de profielen van de aanbodkanalen, zorgt ervoor dat er integraal wordt geprogrammeerd (het juiste aanbod voor de juiste doelgroep, op het juiste moment, via het juiste kanaal) en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de aanbodkanalen. De genreteams en de programmeerafdeling werken nauw samen.

Er is een programmeertafel waaraan directie en verantwoordelijken voor de genres en voor de programmering samenkomen. De programmeertafel maakt de selectie uit de ingetekende voorstellen en stelt daarvoor de optimale kanalenmix vast.

Pitchen: een doorlopend proces
Het pitchen van nieuwe programmavoorstellen kan in de creatieve dynamiek van programmaontwikkeling en programmeren niet beperkt blijven tot één moment in het jaar. Het is een doorlopend proces. Alle nieuwe programmavoorstellen zijn welkom, op elk moment. Ook als er (nog) geen directe relatie is met een tijdslot of wanneer het voorstel het lopende programmajaar overstijgt.

Pitches worden in behandeling genomen door de genreteams van de Directie Video. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het pitchproces de pagina Hoe gaat het pitchen in z’n werk?

Het intekenproces
Na het pitchen volgt het intekenproces bij de genremanager. Alle programmavoorstellen die in aanmerking willen komen voor plaatsing en budget, moeten worden ingetekend.

Alleen omroepen kunnen programma’s intekenen. Dit kunnen voorstellen zijn die door de omroep bij NPO zijn gepitcht en voorstellen die door een producent bij NPO zijn gepitcht en waarbij de intekenende omroep coproducent is.

Programmaschema's
Voor de lineaire programmering worden genreschema’s gebouwd. Daarin wordt per tijdsslot het genre (met eventueel een subgenre) vermeld, evenals de beoogde doelgroepen, de marktaandeel-doelstelling (mad) voor de leeftijdscategorie 6+ en, indien van toepassing, ook voor 20-49 en 20-34 jaar. De schema’s van NPO Zapp bevatten een mad-doelstelling voor de categorie 6-12 jaar en van NPO-Zappelin voor 3-5 jaar.

De genreschema’s vormen de basis voor de programmering, maar zijn niet in beton gegoten. Ze zijn richtinggevend met het oog op het realiseren van de doelstellingen én de coördinatie op en tussen de netten. Doel is het realiseren van sterke en geprofileerde netten, waarbij flexibel wordt geprogrammeerd, afhankelijk van aanbod en actualiteit. Het on demandplatform NPO Start en de online kanalen worden eveneens geprogrammeerd, maar daarvoor zijn geen genreschema’s beschikbaar omdat beide platforms geen vaste tijdslots kennen. Voor NPO Start en voor online kunnen wel voorstellen worden gepitcht. Dit kunnen zowel integrale voorstellen zijn (lineair/on demand/online) als webonly voorstellen.

Programmeren is een dynamisch proces. De lineaire programmering bestaat voor een belangrijk deel uit dagelijkse of wekelijkse programma’s, die voor de kijker vertrouwde en vaste waarden zijn. Ook zijn er series waarvan vervolgreeksen na verloop van tijd terugkomen (bijv. nieuwe seizoenen van dramaseries).

Daarnaast moet er binnen de programmering voldoende ruimte zijn voor vernieuwing, innovatieve formats en nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit is nodig om slagvaardig te kunnen programmeren en de programmering optimaal te laten aansluiten bij het (veranderend) kijkgedrag, om zo de polsslag van de samenleving goed te kunnen blijven volgen.

Kijker centraal
Bij het programmeren moet DV rekening houden met een groot aantal factoren, zoals prestatieafspraken met de overheid, wettelijke taken, missies van omroepen, budgetgaranties, een goede mix van programma’s en genres, ruimte voor levensbeschouwing, afspraken met de sector, etc. Maar de kijker staat uiteindelijk centraal. Dat is de kern van onze publieke taak.

Plaatsingsbesluit
Het intekenproces resulteert uiteindelijk in een door de raad van bestuur genomen plaatsingsbesluit. Het plaatsingsbesluit bepaalt welk media-aanbod van welke omroep, op welk aanbodkanaal, wanneer wordt geplaatst en welk budget daaraan wordt toegekend.

Mediawet, Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst
De Mediawet 2008 vormt de basis van NPO en omroepen. Het bevat bepalingen over onder meer de publieke mediaopdracht, de organisatie, de vereisten ten aanzien van het programma-aanbod en het toezicht door het Commissariaat voor de Media.

Daarnaast zijn er andere belangrijke documenten waarin doelstellingen en afspraken over de resultaten van de NPO zijn vastgelegd, zoals het Concessiebeleidsplan en de Prestatieovereenkomst. Het Concessiebeleidsplan beschrijft de visie en strategie van de NPO voor de komende vijf jaar. De resultaten die de NPO gedurende de concessieperiode dient te bereiken worden vastgelegd in een Prestatieovereenkomst met het ministerie van OCW.

Beschikbare budgetten
De minister van OCW stelt jaarlijks de budgetten vast voor:
  1. de verzorging van het media-aanbod van de omroepen;
  2. de verzorging van het media-aanbod van de NOS en NTR;
  3. de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de NPO; en
  4. de versterking van het media-aanbod van de publieke omroep.

De mogelijkheid voor externe partijen om programmavoorstellen te pitchen bij NPO is in de Mediawet opgenomen sinds november 2016. Voorstellen die via deze route tot een samenwerking met een omroep leiden en uiteindelijk worden geplaatst, worden niet gefinancierd uit het gegarandeerde budget van omroepen (1. of 2.) maar uit het versterkingsbudget (4). De programmavoorstellen die omroepen (al dan niet in samenwerking met externe partijen) pitchen bij NPO, worden in principe wel gefinancierd uit het gegarandeerde budget van de omroep.

Uit het versterkingsbudget (4.) moeten meerdere doelstellingen en ambities gerealiseerd worden. Dit betekent dat de financiële ruimte voor het plaatsen van programma’s van externe partijen die bij NPO gepitcht worden in algemene zin beperkt is.

Coördinatiereglement Aanbodkanalen
De werkwijze, zoals hierboven in het kort weergegeven, is verankerd in het Coördinatiereglement Aanbodkanalen zoals door de raad van bestuur is vastgesteld. Het Coördinatiereglement is te vinden op de website van NPO onder Organisatie > Openbare documenten > Regelingen en besluiten. Alle voor de programmering relevante regelingen zijn in deze NPO-portal te vinden.

Terug naar Home NPO MediaModule