Over NPO Over NPO
Overzicht

Voorwaarden en omgangsregels

Een account voor NPO MediaModule wordt alleen toegekend als de aanbieder van programmavoorstellen (voor TV en/of online) zich van tevoren akkoord verklaart met onze pitchvoorwaarden. Ook hanteren we een aantal omgangsregels.

Het inloggen gebeurt met Google Authenticator. Zie daarvoor de pagina Achtergrondinformatie NPO MediaModule.

Het accepteren van de pitchvoorwaarden gebeurt middels het aanvinken van een verklaring bij de aanvraag van een NPO-account. Deze verklaring luidt als volgt:

1. Pitchvoorwaarden

Aanvrager van het account verklaart hierbij dat hij/zij:

 • bevoegd is om namens de opgegeven organisatie programmavoorstellen aan te bieden aan NPO en dat hij/zij en/of de opgegeven organisatie met (het aanbieden van) programmavoorstellen aan NPO geen inbreuk maakt/zal maken op (eigendoms)rechten van derden;
 • de programmavoorstellen exclusief aan NPO aanbiedt/zal aanbieden en gedurende de behandeling van het voorstel door NPO niet aan een andere partij zal aanbieden of zelf in gebruik zal nemen, anders dan nadat de aanbieder het aangeboden programmavoorstel in NPO MediaModule heeft teruggetrokken;
 • door het aanbieden van programmavoorstellen NPO toestemming geeft deze programmavoorstellen (na een vrijblijvend oriënterend gesprek) aan een landelijke publieke omroep voor te leggen;
 • er mee bekend is dat het aanbieden van programmavoorstellen en het ontvangen van NPO daarvan, niets impliceert over het al dan niet bestaan van een format, de ontwikkeling van of tot een format en de verdeling van de rechten tussen coproducerende partijen;
 • programmavoorstellen vrij van schadelijke bestanden (zoals, maar niet beperkt tot, malware, virussen, worms en trojans) aanbiedt; en daarbij ook geen onredelijk of buitengewoon groot beslag wordt gelegd op enig infrastructuur van NPO; en
 • verantwoordelijk is voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het account en wachtwoorden waar dat van toepassing is en dat hij dit wachtwoord of andere toegangsinformatie tot het account, niet, tijdelijk of permanent, zal delen met welke andere derde dan ook en dat hij zelf verantwoordelijk is voor elk gebruik dat van de registratie bij NPO MediaModule en van wachtwoorden, al dan niet met zijn instemming, wordt gemaakt en zal NPO onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van het account of de wachtwoorden.

Van de aanbieder die in strijd handelt met deze verklaring kan de behandeling van programmavoorstellen worden gestaakt en de toegang tot - en het gebruik van - NPO MediaModule worden opgeschort of beëindigd naar goeddunken van NPO.

2. Omgangsregels

 NPO zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij de behandeling van aangeboden programmavoorstellen. NPO houdt zich daarbij aan de volgende omgangsregels:

 • Vertrouwelijkheid
  Alle aangeboden programmavoorstellen worden door NPO vertrouwelijk behandeld.  Als  DV na het eerste gesprek met een producent van mening is dat een programmavoorstel zich goed leent voor verdere ontwikkeling, zal NPO de werktitel en de samenvatting van het programmavoorstel aan een omroep voorleggen, onder vermelding van de producent als aanbieder van het programmavoorstel.
 • Archivering
  Alle programmavoorstellen worden bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van NPO die geautoriseerd zijn om het betreffende programma-voorstel te bekijken.
 • Beveiliging
  Alle programmavoorstellen worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding, op beveiligde servers bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk via een two factor authenticatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van  Google Authenticator.
 • Aansprakelijkheid
  NPO sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het aanbieden van een programmavoorstel. NPO is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voor een producent die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van NPO MediaModule, zoals, maar niet beperkt tot, het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de website, virussen, etc.

NPO kan de pitchvoorwaarden en omgangsregels op enig moment wijzigen door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. De producent moet dus zelf met enige regelmaat de website bezoeken en de pitchvoorwaarden en omgangsregels nalezen.

Terug naar Home NPO MediaModule