Over NPO Over NPO
Overzicht

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht op informatie van de overheid. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie nog toegankelijker wordt. De Woo is ook van toepassing op bepaalde activiteiten van de NPO-organisatie, namelijk wanneer de NPO-organisatie handelt als bestuursorgaan.

Op zoek naar informatie over de NPO-organisatie
Veel informatie van en over NPO en de NPO-organisatie is al openbaar en te vinden op onze website. Kun je de informatie niet vinden waar je naar op zoek bent, dan kun je contact opnemen met de Woo-contactpersoon van de NPO-organisatie. Deze helpt bij vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie van de NPO-organisatie.

Woo-contactpersoon
De Woo-contactpersoon van de NPO-organisatie is te bereiken via woo@npo.nl.

Woo-verzoek
Is de informatie waar je naar zoekt niet al openbaar? Dan kun je bij NPO een verzoek indienen om openbaarmaking hiervan. De Woo regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Wanneer is de Woo van toepassing?
Bij de beoordeling van het Woo-verzoek zal NPO eerst kijken of de Woo van toepassing is. De Woo is van toepassing op bestuursorganen. De NPO-organisatie is - anders dan bijvoorbeeld een ministerie of een gemeente - een zogenoemd b-orgaan. Dit betekent dat NPO niet altijd handelt als bestuursorgaan, maar slechts in bepaalde gevallen. De NPO-organisatie handelt als bestuursorgaan wanneer zij ‘openbaar gezag’ uitoefent. Hiervoor is bepalend of er een publiekrechtelijke bevoegdheid is om de rechtspositie van de bestuurde eenzijdig te bepalen. Dit is het geval bij het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of bij het vaststellen van bindende regelingen. Als er geen sprake is van het uitoefenen van openbaar gezag, kan NPO niet worden aangemerkt als bestuursorgaan en is om die reden de Woo niet van toepassing. De omroepen oefenen geen openbaar gezag uit en zijn dan ook geen bestuursorganen. Om die reden is de Woo niet van toepassing op de omroepen.

Indienen verzoek
In het Woo-verzoek dien je zo precies mogelijk aan te geven waar je informatie over aanvraagt.

Je kunt een Woo-verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: woo@npo.nl.

Maak je liever gebruik van de post, dan kun je het verzoek sturen naar:
NPO
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202JJ Hilversum

Reactietermijn
Na ontvangst van het Woo-verzoek door NPO, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over je verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met je op.

NPO heeft vier weken de tijd om een besluit op je Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog twee weken worden verlengd. Hier krijg je dan bericht van.

Beoordeling Woo-verzoek
Wanneer de Woo van toepassing is, is het uitgangspunt dat de informatie openbaar wordt gemaakt. Echter, net als onder de Wob, bestaat ook onder de Woo de mogelijkheid om te besluiten sommige documenten (al dan niet gedeeltelijk) niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat het om gegevens gaat die vertrouwelijk aan NPO zijn meegedeeld door bijvoorbeeld een omroep of een producent. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Wob-besluiten
De besluiten die de raad van bestuur van NPO in het verleden genomen heeft over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, zijn nog steeds te vinden op onze site. Klik hier.

Woo-besluiten
Besluiten die de raad van bestuur van NPO heeft genomen op verzoeken op grond van de Woo, zijn hieronder te downloaden.