Over NPO Over NPO
Overzicht

Integraal programmeren

Om onze ambities waar te maken, is in het Concessiebeleidsplan 2022-2026 gekozen voor een transitie naar integraal programmeren: 

 • We realiseren maatschappelijke betekenis met een relevant en kwalitatief aanbod en met diensten en kanalen die aansluiten op de behoeften en het mediagedrag van het publiek.
 • Met het oog op veranderend mediagedrag richten we het programmeren opnieuw in, waarbij we de content centraal zetten en vaker excelleren, om zo nog meer impact te genereren. 
 • Dat houdt in dat we transformeren naar een vorm van integraal programmeren, gekenmerkt door de beweging van netmanagement naar genremanagement.


Een betere balans

Met de stap naar integraal programmeren zoeken we een betere balans tussen aanbod en programmering. Waar voorheen de netprofielen leidend waren, zetten we nu de kijkbehoeften van ons publiek centraal. Dit maakt ons flexibeler in de programmering van content over de kanalen heen. Deze stap heeft ook gevolgen voor de inrichting van onze directie en voor het programmeerproces. Door specialisatie aan zowel de genre- als de programmeerkant, en door tegelijkertijd meer samen te werken en vanuit een gezamenlijk perspectief naar de totale programmering te kijken, kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze kijkers. Zo krijgen we de beste publieke programma’s in de beste publieke context. Herkenbaar, vindbaar en toegankelijk.

Genremanagement
Genremanagement helpt ons, dankzij focus en specialisatie, te excelleren met relevant en kwalitatief aanbod. In het genrebeleid sturen we per genre op kwaliteit, diversiteit, vernieuwing, variatie en pluriformiteit, zodat we het juiste aanbod voor de juiste doelgroep kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunten:

 • Genres staan voorop bij budgettering. 
 • We werken volgens een nieuw coördinatie- en intekenproces, waarin de focus ligt op de doelstelling die we met ons aanbod willen realiseren. 
 • We ontwikkelen per genre meerjarenbeleid met visie, ambities, criteria en kaders, rekening houdend met de kanalen en doelgroepen. 
 • Omroepen worden vooraf betrokken bij het ontwikkelen van het genrebeleid, waarbinnen ruimte is voor eigen profilering.
 • Vanuit genrecoördinatie wordt het aanbod gecoördineerd en de uitvoering van het beleid bewaakt. Tevens vindt evaluatie plaats en toetsen we de aansluiting bij de kanaalprofielen. Dit alles met oog voor de missie en ambities van de omroepen. Vanuit de genre-organisatie vindt voorselectie van het aanbod plaats op basis van de behoeften vanuit de programmering, de programmeerstrategie en integrale evaluatiedata.
 • Programmering en genrecoördinatie komen samen aan de programmeertafel waar onderlinge afstemming plaatsvindt.

Inspelen op veranderend mediagedrag
Een aantal trends en uitdagingen zorgt ervoor dat de verwachtingen en het gedag van het publiek veranderen:

 • Door toename van het aantal aanbieders is het beschikbare aanbod significant gegroeid, alsook de kwaliteit van het aanbod. 
 • Het publiek is in toenemende mate gefragmenteerd en behoeften lopen uiteen.
 • Het mediagedrag verandert: 
  - Publiek switcht steeds gemakkelijker tussen verschillende aanbieders op basis van het beschikbare aanbod.
  - Genre als keuzecriterium wint aan belang, terwijl de voorkeur voor een net afneemt (netloyaliteit); publiek kiest steeds vaker voor één specifiek programma, waardoor de kwaliteit van iedere individuele titel belangrijk is. 
  - Publiek maakt verspreid over de kanalen heen, op verschillende momenten van de dag en in uiteenlopende samenstellingen gebruik van het beschikbare aanbod (lineair, on demand en online).
 • Ons huidige bereik en relevantie in het lineaire domein zullen voor een aantal genres lastig te bereiken zijn in het digitale domein; onze plek is niet meer vanzelfsprekend.

Vertrekkend vanuit die behoeften en het veranderend mediagedrag van het publiek kijken we welk aanbod, op welk tijdstip het beste kan worden geplaatst op welk aanbodkanaal. 

Door integraal te programmeren benutten we de functie en kracht van onze lineaire videokanalen optimaal, programmeren we onze on demand platformen als een volwaardig alternatief voor het lineaire kijken en bieden we online kanalen voor promotie, interactie, participatie en verdieping die elkaar onderling aanvullen.

Uitgangspunten:

  • We maken een integrale afweging over de kanalen heen voor de intekening en we programmeren kanaaloverstijgend. 
  • Afstemming en coördinatie tussen de kanalen en platforms gaan hieraan vooraf. Kanaalprofielen zijn richtinggevend in de toekenning en plaatsing. 
  • Programmeerteams kennen de onderscheidende kenmerken van de kanalen, en weten welke doelgroepen op welk moment van de dag behoefte hebben aan welk type aanbod. 
  • Programmering en genrecoördinatie komen samen aan de programmeertafel waar onderlinge afstemming plaatsvindt.
  • Er is één integrale intekening; dat betekent dat één titel tegelijkertijd voor één of meerdere kanalen (lineair/online/on demand) wordt ingetekend.