Over NPO Over NPO
Overzicht

Adviescommissie bezwaarschriften

De NPO kent een Adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7.13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze commissie heeft als taak de raad van bestuur van de NPO te adviseren als er bezwaar is aangetekend tegen een besluit (in de zin van de Awb) van de raad van bestuur. De commissie is een adviescommissie (in de zin van de Awb) en neemt dus geen besluiten. Het is de raad van bestuur die na advisering door de commissie de besluiten (op bezwaar) neemt. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Bezwaarclausule
Leden

De heer Mr. T.L. (Teun) de Vries, voorzitter

Lid sinds 12 april 2011


Teun de Vries is werkzaam geweest als advocaat en daarna als vice-president in de rechtbank Amsterdam en als senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep. Op dit  moment is zijn hoofdfunctie plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag. Daarnaast is hij nog raadsheer plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en in de Centrale Raad van Beroep. Verder is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Haarlem.

Mw.  Mr. M. C. (Medy) van der Laan

Lid sinds 22 april 2014


Medy van der Laan studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na een ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd zij in 2003 staatssecretaris voor Cultuur en Media bij het ministerie van OCW. Op dit moment is haar hoofdfunctie voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast is zij onafhankelijk voorzitter van de Stichting Nationaal Luisteronderzoek. Verder is zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Berenschot Beheer en voorzitter van de raad van toezicht van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR).

De heer Mr. O.F.V. (Olivier) de Bruijne
Lid sinds 18 december 2018


Olivier de Bruijne is momenteel MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het ministerie van Financiën in Den Haag, en hoofd Juridische Zaken bij Agentschap Telecom in Groningen. Olivier studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de interdepartementale managementleergang aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Bezwaarclausule 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop een besluit van de raad van bestuur is toegezonden schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij:

Raad van Bestuur NPO
T.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum