Over NPO Over NPO
Overzicht

Adviescommissie bezwaarschriften

De NPO kent een Adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7.13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze commissie heeft als taak de raad van bestuur van de NPO te adviseren als er bezwaar is aangetekend tegen een besluit (in de zin van de Awb) van de raad van bestuur. De commissie is een adviescommissie (in de zin van de Awb) en neemt dus geen besluiten. Het is de raad van bestuur die na advisering door de commissie de besluiten (op bezwaar) neemt. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Bezwaarclausule
Leden

De heer Mr. T.L. (Teun) de Vries, voorzitter

Lid sinds 12 april 2011


Teun de Vries is werkzaam geweest als advocaat en daarna als vice-president in de rechtbank Amsterdam en als senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep. Op dit  moment is zijn hoofdfunctie plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag. Daarnaast is hij nog raadsheer plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en in de Centrale Raad van Beroep. Verder is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Haarlem.

Mw.  Mr. M. C. (Medy) van der Laan

Lid sinds 22 april 2014


Medy van der Laan studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na een ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd zij in 2003 staatssecretaris voor Cultuur en Media bij het ministerie van OCW. Na enkele managementfuncties is zij sinds 2010 professioneel bestuurder en toezichthouder. Op dit moment is haar hoofdfunctie voorzitter van Energie-Nederland, de brancheorganisatie voor Energiebedrijven. Daarnaast is zij onafhankelijk voorzitter van de Stichting Nationaal Luisteronderzoek en van RODAP (Rechten Overleg voor Distributie van Audiovisuele Producties). Verder is zij toezichthouder bij Medisch Spectrum Twente en de Stichting Berenschot Beheer. 

De heer Mr. O.F.V. (Olivier) de Bruijne
Lid sinds 18 december 2018


Olivier de Bruijne is momenteel MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het ministerie van Financiën in Den Haag, en hoofd Juridische Zaken bij Agentschap Telecom in Groningen. Olivier studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de interdepartementale managementleergang aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Mw. Prof. Mr. M.J. (Rianne )Jacobs
Lid sinds 13 oktober 2020

Rianne Jacobs
Rianne Jacobs studeerde rechten in Maastricht en werkte daarna achtereenvolgens als promovendus en universitair docent aan de Vrije Universiteit en als advocaat. In 2002 startte zij haar loopbaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dit moment is haar hoofdfunctie raadadviseur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van dat ministerie. Sinds 2016 is zij tevens bijzonder hoogleraar wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Bezwaarclausule 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop een besluit van de raad van bestuur is toegezonden schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij:

Raad van Bestuur NPO
T.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum