NPO Vlaggen
Hoofd content

Protocol adviescommissies


 • De Raad van Bestuur van de NPO legt aanvragen van landelijke omroepen voor het NPO-fonds voor aan een onafhankelijke adviescommissie.

 • Er zijn drie adviescommissies voorzien voor Drama, Documentaire en Radio.

 • Iedere adviescommissie adviseert over de inhoudelijke / kwalitatieve waarde van voorliggende aanvragen in het licht van de doelstelling van het NPO-fonds. Financiële en organisatorische aspecten blijven buiten de beoordeling voor zover deze niet van invloed zijn op genoemde waarden. Het bureau NPO-fonds kan, indien dit wenselijk wordt geacht, de commissie of afzonderlijke adviseurs verzoeken ook een oordeel te geven over deze aspecten van een aanvraag. Daarnaast staat het de adviseurs te allen tijde vrij opvallende zaken in de begroting of wat betreft organisatorische aspecten aan het bureau NPO-fonds te melden.

 • Benoemingen in de commissies zijn openbaar. Alle benoemingen geschieden door de Raad van Bestuur van de NPO op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie en/of de desbetreffende adviescommissie. De benoeming geldt voor een bij de benoeming vastgelegde termijn met een minimum van één jaar en een maximum van vier jaar. Ieder jaar treedt tenminste één lid van iedere adviescommissie terug volgens een vooraf op te stellen rooster. Een uitzondering op deze regel betreft de eerste periode van het NPO-fonds. I.v.m. de gewenste basis en continuïteit van het fonds zullen pas na de eerste twee jaar de eerste leden aftreden. Herbenoeming kan voor het eerst twee jaar nadat een lid is afgetreden, zodat variatie in de samenstelling van de adviescommissies gewaarborgd is. 

 • Voor alle adviescommissies is jaarlijks een aantal rondes voorzien. In het eerste kwartaal wordt bekend gemaakt hoe het budget wordt verdeeld over de verschillende genres. 

 • Een adviescommissie bestaat per commissievergadering uit drie leden en wordt geleid door de algemeen secretaris en/of secretaris van het NPO-fonds. Om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende leden zijn om een besluit te kunnen nemen worden voor elke commissie in totaal zes tot acht leden benoemd. De leden van iedere commissie beschikken gezamenlijk over voldoende ervaring en deskundigheid op het terrein waarover zij adviseren als ook over de competenties voor het kunnen motiveren van een kwaliteitsoordeel. De leden kiezen begin van het kalenderjaar een commissielid uit hun midden als vast aanspreekpunt voor het bureau NPO-fonds voor de periode van een jaar. Daarnaast worden ieder jaar voor elke commissie drie tot vijf reserveleden benoemd, deze worden benoemd door de commissie zelf.

 • Het vereiste quorum voor besluitvorming is drie leden zonder conflicterend belang bij de aanvraag. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

 • Indien een adviseur meewerkt aan een project waarvoor door een landelijke omroep een aanvraag is ingediend, of anderszins een persoonlijk belang heeft bij een aanvraag in dezelfde ronde, is er sprake van een conflicterend belang en wordt hij of zij niet uitgenodigd voor een adviescommissievergadering in dezelfde ronde. Indien een lid van een adviescommissie in een dergelijk geval per abuis wel wordt uitgenodigd stelt hij of zij het NPO-fonds per omgaande op de hoogte, zodat een andere adviseur kan worden uitgenodigd. Indien een lid van de adviescommissie op andere wijze betrokken is bij een aanvraag, meldt hij of zij dit vooraf aan het bureau NPO-fonds. In dat geval zal de adviseur niet aan de beraadslaging over die aanvraag deelnemen. Indien één van de overige leden, ofwel het bureau NPO-fonds, enig vermoeden heeft van mogelijke belangenverstrengeling of een tegenstrijdig belang dient dit te worden gemeld. In geval van twijfel besluit de Raad van Bestuur van de NPO.

 • Commissieleden worden geacht in hun oordeelsvorming geen persoonlijke voorkeuren mee te laten wegen. De informatie die aan de leden van de adviescommissie wordt overlegd, wordt door hen strikt vertrouwelijk behandeld. De beraadslaging tijdens de vergadering is eveneens vertrouwelijk. Dat geldt ook voor digitale documentatie van aanvragers, deze kan niet met derden worden gedeeld. De leden van de adviescommissie onthouden zich van het geven van informatie aan aanvragers of derden over de inhoud van het besprokene en verwijzen voor informatie door naar de omroepen of het bureau NPO-fonds. Welke commissieleden deelnemen aan een specifieke ronde/vergadering wordt niet openbaar gemaakt.

 • Het bureau NPO-fonds verwerkt de beraadslaging in een schriftelijk advies dat - na accordering door de commissie - gemotiveerd ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de NPO. Het schriftelijk advies bevat tevens een beoordeling van de begroting. Na schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur worden de besluiten bekendgemaakt op de website van het NPO-fonds.

 • De leden van de adviescommissies beschikken over de definitieve adviezen van de projecten waarover zij hebben geadviseerd.

 • Leden van de adviescommissies ontvangen voor deelname aan vergaderingen een vergoeding, mede op basis van het aantal door hen behandelde aanvragen.

 • De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de NPO-organisatie.