NPO Vlaggen
Hoofd content

Praktische handleiding aanvragers

Algemeen

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door de landelijke publieke omroepen (hierna te noemen omroep). Voor de aanvragen wordt gebruik gemaakt van de aanvraagformulieren op de website.

 1. De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) door het bureau NPO-fonds te zijn ontvangen op mailadres: npofonds@npo.nl. Incomplete aanvragen, en bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 2. Alle eerdere toekennings- en/of afwijzingsbrieven van Mediafonds/NPO-fonds dienen te worden meegestuurd. Mocht op enig moment tijdens de aanvraagprocedure blijken dat een eerdere toekennings- en/of afwijzingsbrief ontbreekt, dan wordt de aanvraag alsnog niet in behandeling genomen.
 3. Het PDF bestand dient geprint te kunnen worden in A4 formaat. Graag titel van het project - omroep - ontwikkeling/productie in de titel van de PDF vermelden.
 4. Eventueel zicht- of luistermateriaal van eerder gerealiseerde producties vermelden in het aanvraagformulier, voorzien van werkende vimeo-links (met password), links graag onder elkaar en niet verspreid door de aanvraag.
 5. De aanvraag dient een inhoudsopgave en paginanummering te bevatten. Het samenvattingsformulier wordt als voorblad van de aanvraag toegevoegd.
 6. De productie-aanvraag moet zijn voorzien van een uitzendintentie van de net/zendercoördinator.
 7. Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging daarvan per e-mail.
 8. In principe worden de besluiten zes weken na de indiendata gecommuniceerd.
 9. Aanvragen moeten voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.


Aanvragen Documentaire

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor twee fasen: ontwikkeling en productie. In geval dat de ontwikkeling leidt tot een productieaanvraag, dient de besluitbrief van de eerder toegekende ontwikkelingsaanvraag meegezonden te worden met de productieaanvraag. Mogelijk beeldmateriaal (bijv. teaser, scène(s), trailer, moodboard, researchmateriaal) kan worden bijgevoegd via clickable links. Vervolgens wordt de complete productieaanvraag aan de adviescommissie van het NPO-fonds voorgelegd. 

Gebruik formulieren
Het staat aanvragers vrij de vorm van de hieronder gepresenteerde aanvraagformulieren los te laten. Dat geldt niet voor de inhoud: alle onderwerpen uit het formulier dienen in de aanvraag beschreven te worden. Het aantal aangegeven pagina’s is richtinggevend: het gaat te allen tijde om goede, helder gemotiveerde en overtuigende aanvragen, en dat zijn niet per se lange plannen.
De samenvattingsformulieren dienen strikt volgens het aangegeven stramien te worden ingevuld en als voorblad van de aanvraag te worden toegevoegd.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn en voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.


Aanvragen Drama

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor: ontwikkeling (idee, research en scenario) en productie. 
In aanmerking komen dramaseries en reeksen van minimaal 90 tot maximaal 500 minuten. De dramaserie heeft een Nederlandse kern. Internationale coproducties worden niet uitgesloten, maar het moet in essentie om een Nederlandse serie gaan. Vervolgseries kunnen worden ingediend voor maximaal 2 seizoenen.

Gebruik formulieren
Het staat aanvragers vrij de vorm van de hieronder gepresenteerde aanvraagformulieren los te laten. Dat geldt niet voor de inhoud: alle onderwerpen uit het formulier dienen in de aanvraag beschreven te worden. Het aantal aangegeven pagina’s is richtinggevend: het gaat te allen tijde om goede, helder gemotiveerde en overtuigende aanvragen, en dat zijn niet per se lange plannen.
De samenvattingsformulieren dienen strikt volgens het aangegeven stramien te worden ingevuld en als voorblad van de aanvraag te worden toegevoegd.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn en voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.Aanvragen Radio

Er kunnen aanvragen voor ontwikkeling en voor productie van drama en van documentaire worden ingediend. Het heeft over het algemeen de voorkeur meteen een productieaanvraag in te dienen. Mits goed gespecificeerd en toegelicht kunnen redelijke kosten voor research in de productiebegroting worden opgenomen. Mocht het, om nader toe te lichten redenen, toch zinvol zijn eerst een ontwikkelingsaanvraag in te dienen, kan ook een bijdrage worden aangevraagd voor in de ontwikkelingsfase te maken opnamen.

Gebruik formulieren
Het staat aanvragers vrij de vorm van de hieronder gepresenteerde aanvraagformulieren los te laten. Dat geldt niet voor de inhoud: alle onderwerpen uit het formulier dienen in de aanvraag beschreven te worden. Het aantal aangegeven pagina’s is richtinggevend: het gaat te allen tijde om goede, helder gemotiveerde en overtuigende aanvragen, en dat zijn niet per se lange plannen.
De samenvattingsformulieren dienen strikt volgens het aangegeven stramien te worden ingevuld en als voorblad van de aanvraag te worden toegevoegd.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn en voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.


Hoogte bijdragen

Algemeen

Het NPO-fonds heeft jaarlijks een budget van 16 miljoen.
Dit budget is voor 2017 onderverdeeld in:

 • ruim 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie voor televisiedocumentaire (inclusief 6 ton voor de talentontwikkelingsprojecten Kids&Docs, IDFAworkshopprijs en Teledoc-campus).

 • ruim 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie van televisiedrama (inclusief 2,5 miljoen voor de talentonwikkelingsprojecten Kort!, One Night Stand en De Oversteek).

 • 8 ton voor ontwikkeling en productie van radiodrama en -documentaire (inclusief 2 ton voor talentontwikkelingsprojecten, o.a. Fluiten in het donker).

Ter verdeling van de beschikbare budgetten zijn voor televisiedrama en radiodrama/-documentaire jaarlijks vijf en voor televisiedocumentaire zeven rondes voorzien. Mocht aan het eind van het jaar een bedrag resteren, dan wordt een zogenoemde veegronde ingelast.


Documentaire

Ontwikkeling 
Voor de ontwikkeling van een documentaire kan een aanvraag van maximaal € 25.000 worden gedaan, waarbinnen een scenariobijdrage van maximaal € 5.000 kan worden aangevraagd. Alleen in de ontwikkelingsfase kan een bijdrage voor een coach worden aangevraagd,  voor maximaal € 2.500 en binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage. Het gaat bij ontwikkeling om activiteiten als research, het schrijven van een filmplan en/of het maken van proefopnamen.

Productie
Voor de realisering van een documentaire kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd. Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht. Het NPO-fonds kent maximaal vier keer het GOS-bedrag toe.

Drama

Ontwikkeling idee
Voor de ontwikkeling en uitwerking van een idee kan een aanvraag worden gedaan.

€  5.000 voor ca 40 min
€ 10.000  voor drama van 90 – 150 min
€ 20.000  voor een serie van 150 – 400 min
€ 25.000  voor een serie van 400 – 500 min


Productie
Er kan maximaal € 250.000 (voor jeugd maximaal € 350.000) per  aflevering (van 50 minuten) worden aangevraagd bovenop het GOS-bedrag (geld op schema). Per serie geldt een maximum bedrag van € 1.000.000 per seizoen. Voor een vervolgserie kan maximaal € 500.000 worden aangevraagd.


Ontwikkeling scenario
Voor de ontwikkeling en uitwerking van een scenario kan een aanvraag worden gedaan.

Schrijvershonorarium (afhankelijk van ervaring en in overleg met de omroep):

25 min € 5.000 - € 10.000 per aflevering 
50 min € 10.000 - € 15.000 per aflevering

Dramaturgische begeleiding:

25 min € 500 - € 1.000 per aflevering 
50 min € 750 - € 1.500 per aflevering

Alleen in de ontwikkelingsfase scenario kan een bijdrage voor een coach worden aangevraagd, voor maximaal € 2.500 en binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage.

Radio 

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van een radioprogramma (documentaire of drama) kan een separate aanvraag worden gedaan. Het gaat hierbij om activiteiten als research, proefopnamen en/of ordening.

Productie
Voor de realisering van een radioprogramma (documentaire of drama) kan een aanvraag worden gedaan. Een bijdrage van het NPO-fonds wordt toegekend tot maximaal 90% van het tekort op de goedgekeurde begroting dat resteert na aftrek van andere inkomsten voor het project. Ontwikkelingskosten, opgevoerd in de productiebegroting, zijn subsidiabel voor zover deze niet eerder door een bijdrage van het NPO-fonds, de omroep of andere derden, met uitzondering van de externe producent, zijn gefinancierd.


Bezwaarprocedure

Aanvraag opnieuw indienen
Een aanvraag kan na een afwijzing eenmaal worden aangepast en in een volgende ronde opnieuw worden ingediend. Het kan zijn dat de samenstelling van de adviescommissie dan anders is. De nieuwe adviescommissie zal dan wel op de hoogte worden gebracht van het advies van de vorige adviescommissie.

Voorwaardelijk toekenning
De besluiten tot toekenning van middelen uit het NPO-fonds zijn voorwaardelijk. De voorwaardelijkheid heeft betrekking op de toekenningsvoorwaarden zoals die in het besluit worden opgenomen (overeenkomstig de algemene voorwaarden en financiële voorwaarden van NPO-fonds), alsmede op de voorwaarde dat de Minister van OCW voldoende middelen ter beschikking stelt ex artikel 2.149 Mediawet 2008.

Bezwaarprocedure
Een beschikking van de raad van bestuur om middelen uit het NPO-fonds beschikbaar te stellen, is een besluit waartegen volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep openstaat. Degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is (doorgaans is dat de aanvragende omroep), kan op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit binnen zes weken na verzending daarvan bezwaar maken. In de bezwaarprocedure kan de aanvraag niet gewijzigd of aangevuld worden. Informatie van die aard zal bij de beoordeling buiten beschouwing blijven. De behandeling van het bezwaar verloopt in overeenstemming met het Reglement bezwaarschriften publieke omroep van 12 februari 2013. Dit betekent dat, nadat een bezwaarschrift in goede orde is ontvangen, de Geschillencommissie publieke omroep de raad van bestuur de gelegenheid biedt een verweerschrift in te dienen. De Geschillencommissie organiseert daarna doorgaans een hoorzitting waar de aanvrager en het NPO-fonds een toelichting kunnen geven.

De Geschillencommissie brengt een advies uit aan de raad van bestuur en kan zich daarvoor laten bijstaan door deskundigen en indien nodig nadere inlichtingen opvragen. De raad van bestuur neemt na het uitbrengen van dat advies een (nieuw) besluit op bezwaar. Tegen een besluit op bezwaar staat nog beroep open.

Tegen het advies van de adviescommissie als zodanig staat geen bezwaar en beroep open.