NPO Vlaggen
Hoofd content

Praktische handleiding aanvragers

Algemeen

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door de landelijke publieke omroepen (hierna te noemen omroep). Voor de aanvragen wordt gebruik gemaakt van de aanvraagformulieren op de website.

 1. De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) door het bureau NPO-fonds te zijn ontvangen op mailadres: npofonds@npo.nl. Incomplete aanvragen en/of nieuwe versies en bijlagen die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 2. Alle eerdere toekennings- en/of afwijzingsbrieven van Mediafonds/NPO-fonds dienen te worden meegestuurd. Mocht op enig moment tijdens de aanvraagprocedure blijken dat een eerdere toekennings- en/of afwijzingsbrief ontbreekt, dan wordt de aanvraag alsnog niet in behandeling genomen.
 3. Het PDF bestand dient geprint te kunnen worden in A4 formaat. Graag titel van het project - omroep - ontwikkeling/productie in de titel van de PDF vermelden.
 4. Eventueel zicht- of luistermateriaal van eerder gerealiseerde producties vermelden in het aanvraagformulier, voorzien van werkende vimeo-links (met password), links graag onder elkaar en niet verspreid door de aanvraag.
 5. De aanvraag dient een inhoudsopgave en paginanummering te bevatten. Het samenvattingsformulier wordt als voorblad van de aanvraag toegevoegd.
 6. De productie-aanvraag moet zijn voorzien van een uitzendintentie van de net/zendercoördinator.
 7. Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging daarvan per e-mail.
 8. In principe worden de besluiten zes weken na de indiendata gecommuniceerd.
 9. Aanvragen moeten voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.


Aanvragen Documentaire

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor twee fasen: ontwikkeling en productie. In geval dat de ontwikkeling leidt tot een productieaanvraag, dient de besluitbrief van de eerder toegekende ontwikkelingsaanvraag meegezonden te worden met de productieaanvraag. Mogelijk beeldmateriaal (bijv. teaser, scène(s), trailer, moodboard, researchmateriaal) kan worden bijgevoegd via clickable links. Vervolgens wordt de complete productieaanvraag aan de adviescommissie van het NPO-fonds voorgelegd. 

Gebruik formulieren
Het staat aanvragers vrij de vorm van de hieronder gepresenteerde aanvraagformulieren los te laten. Dat geldt niet voor de inhoud: alle onderwerpen uit het formulier dienen in de aanvraag beschreven te worden. Het aantal aangegeven pagina’s is richtinggevend: het gaat te allen tijde om goede, helder gemotiveerde en overtuigende aanvragen, en dat zijn niet per se lange plannen. Voorkom herhaling.
De samenvattingsformulieren dienen strikt volgens het aangegeven stramien te worden ingevuld en als voorblad van de aanvraag te worden toegevoegd.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn en voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.


Aanvragen Drama

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor: ontwikkeling (concept of scenario) en productie. 
In aanmerking komen dramaseries en reeksen van minimaal 90 tot maximaal 500 minuten. De dramaserie heeft een Nederlandse kern. Internationale coproducties worden niet uitgesloten, maar de aanvraag betreft in essentie een Nederlandse serie. Vervolgseries kunnen worden ingediend voor maximaal 2 seizoenen.

Gebruik formulieren
Het staat aanvragers vrij de vorm van de hieronder gepresenteerde aanvraagformulieren los te laten. Dat geldt niet voor de inhoud: alle onderwerpen uit het formulier dienen in de aanvraag beschreven te worden. Het aantal aangegeven pagina’s is richtinggevend: het gaat te allen tijde om goede, helder gemotiveerde en overtuigende aanvragen, en dat zijn niet per se lange plannen. Voorkom herhaling.
De samenvattingsformulieren dienen strikt volgens het aangegeven stramien te worden ingevuld en als voorblad van de aanvraag te worden toegevoegd.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn en voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.Aanvragen Radio

Er kunnen aanvragen voor ontwikkeling en voor productie van drama en van documentaire worden ingediend. Het heeft over het algemeen de voorkeur meteen een productieaanvraag in te dienen. Mits goed gespecificeerd en toegelicht kunnen redelijke kosten voor research in de productiebegroting worden opgenomen. Mocht het, om nader toe te lichten redenen, toch zinvol zijn eerst een ontwikkelingsaanvraag in te dienen, kan ook een bijdrage worden aangevraagd voor in de ontwikkelingsfase te maken opnamen.

Gebruik formulieren
Het staat aanvragers vrij de vorm van de hieronder gepresenteerde aanvraagformulieren los te laten. Dat geldt niet voor de inhoud: alle onderwerpen uit het formulier dienen in de aanvraag beschreven te worden. Het aantal aangegeven pagina’s is richtinggevend: het gaat te allen tijde om goede, helder gemotiveerde en overtuigende aanvragen, en dat zijn niet per se lange plannen. Voorkom herhaling.
De samenvattingsformulieren dienen strikt volgens het aangegeven stramien te worden ingevuld en als voorblad van de aanvraag te worden toegevoegd.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn en voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie van NPO-fonds.


Hoogte bijdragen

Algemeen

Het NPO-fonds heeft jaarlijks een budget van 16 miljoen.
Dit budget is voor 2017 onderverdeeld in:

 • ruim 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie voor televisiedocumentaire (inclusief 6 ton voor de talentontwikkelingsprojecten Kids&Docs, IDFAcademy & NPO workshop en Teledoc-campus).

 • ruim 7,5 miljoen voor ontwikkeling en productie van televisiedrama (inclusief 2,5 miljoen voor de talentonwikkelingsprojecten Kort!, One Night Stand en De Oversteek).

 • 8 ton voor ontwikkeling en productie van radiodrama en -documentaire (inclusief 2 ton voor talentontwikkelingsprojecten, o.a. Fluiten in het donker).

Ter verdeling van de beschikbare budgetten zijn voor televisiedrama en radiodrama/-documentaire jaarlijks vijf en voor televisiedocumentaire zeven rondes voorzien. Mocht aan het eind van het jaar een bedrag resteren, dan wordt een zogenoemde veegronde ingelast.


Documentaire

Ontwikkeling 
Voor de ontwikkeling van een documentaire kan een aanvraag van maximaal € 25.000 worden gedaan, waarbinnen een scenariobijdrage van maximaal € 5.000 kan worden aangevraagd. Alleen in de ontwikkelingsfase kan een bijdrage voor een coach worden aangevraagd,  voor maximaal € 2.500 en binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage. Het gaat bij ontwikkeling om activiteiten als research, het schrijven van een filmplan en/of het maken van proefopnamen.

Productie
Voor de realisering van een documentaire kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd. Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht. Het NPO-fonds kent maximaal vier keer het GOS-bedrag toe.

Drama

Ontwikkeling en uitwerking concept
Deze fase is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn om een scenario-aanvraag te doen.

Per 1 minuut aflevering kan € 50,-- worden aangevraagd. Voorbeeld: voor een jeugdserie van 8 x 25 = 200 minuten kan een bijdrage van 200 x € 50,-- = € 10.000,-- worden aangevraagd.

Het maximale bedrag dat in de conceptfase wordt uitgekeerd is € 25.000,-- voor 10 of meer afleveringen van 50 minuten.


Productie
Er kan maximaal € 250.000 (voor jeugd maximaal € 350.000) per  aflevering (van 50 minuten) worden aangevraagd bovenop het GOS-bedrag (geld op schema). Per serie geldt een maximum bedrag van € 1.000.000 per seizoen. Voor een vervolgserie kan maximaal € 500.000 worden aangevraagd.


Ontwikkeling scenario
Voor de ontwikkeling en uitwerking van een scenario kan een aanvraag worden gedaan. Dit is een aanvraag om de scenario's voor een serie helemaal uit te schrijven.

Schrijvershonorarium (afhankelijk van ervaring en in overleg met de omroep):

25 min € 5.000 - € 10.000 per aflevering 
50 min € 10.000 - € 15.000 per aflevering

Dramaturgische begeleiding:

25 min € 500 - € 1.000 per aflevering 
50 min € 750 - € 1.500 per aflevering

Alleen in de ontwikkelingsfase scenario kan een bijdrage voor een coach worden aangevraagd, voor maximaal € 2.500 en binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage.

Radio 

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van een radioprogramma (documentaire of drama) kan een separate aanvraag worden gedaan. Het gaat hierbij om activiteiten als research, proefopnamen en/of ordening.

Productie
Voor de realisering van een radioprogramma (documentaire of drama) kan een aanvraag worden gedaan. Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht, of tenminste 10% van het te financieren bedrag. Een bijdrage van het NPO-fonds wordt toegekend tot maximaal 90% van het tekort op de goedgekeurde begroting dat resteert na aftrek van andere inkomsten voor het project. Ontwikkelingskosten, opgevoerd in de productiebegroting, zijn subsidiabel voor zover deze niet eerder door een bijdrage van het NPO-fonds, de omroep of andere derden, met uitzondering van de externe producent, zijn gefinancierd.


Besluit

Besluitvorming
De aanvragen worden na binnenkomst door het bureau NPO-fonds getoetst op basis van de formele vereisten, hierboven beschreven. Indien de aanvraag voldoet aan deze vereisten wordt de aanvraag gepresenteerd aan de betreffende adviescommissie. Voorafgaand aan de commissievergadering laat het bureau NPO-fonds tevens de begroting toetsen door een financieel deskundige.

Aan de commissievergaderingen nemen altijd drie leden deel. De vergaderingen worden technisch voorgezeten door de secretaris of algemeen secretaris van het fonds, of door een vervanger. Tevens wordt de commissie ondersteund door een 'schrijver' die op basis van de bespreking het conceptadvies maakt. Dit advies is een weergave van het gemotiveerde inhoudelijke oordeel van de commissie met daaraan gekoppeld het advies ten aanzien van de budgettoekenning. Dit conceptadvies wordt voorgelegd aan de commissieleden en na finale goedkeuring vastgesteld. De commissie adviseert collegiaal. Het vastgestelde advies wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de Raad van Bestuur.
Van een advies van een commissie kan het bestuur slechts afwijken in bijzondere gevallen:

- Significante afwijking van de vooraf aan het NPO-fonds toebedeelde begroting;
- Niet naleven van essentiële procedureregels;
- Evidente schending van de criteria.

In alle andere gevallen wordt een advies van de adviescommissie aldus overgenomen. Het besluit van de Raad van Bestuur wordt in principe zes weken na de indiendatum aan de aanvragende omroepen gecommuniceerd.

Aanvraag opnieuw indienen
Een aanvraag kan na een afwijzing eenmaal worden aangepast en in een volgende ronde opnieuw worden ingediend. In de nieuwe adviescommissie zit tenminste één lid dat tevens deelnam aan de eerdere commissie.

Voorwaardelijk toekenning
De besluiten tot toekenning van middelen uit het NPO-fonds zijn voorwaardelijk. De voorwaardelijkheid heeft betrekking op de toekenningsvoorwaarden zoals die in het besluit worden opgenomen (overeenkomstig de algemene voorwaarden en financiële voorwaarden van NPO-fonds), alsmede op de voorwaarde dat de Minister van OCW voldoende middelen ter beschikking stelt ex artikel 2.149 Mediawet 2008.

Bezwaarprocedure
Een beschikking van de raad van bestuur om middelen uit het NPO-fonds beschikbaar te stellen, is een besluit waartegen volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep openstaat. Degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is (doorgaans is dat de aanvragende omroep), kan op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit binnen zes weken na verzending daarvan bezwaar maken. In de bezwaarprocedure kan de aanvraag niet gewijzigd of aangevuld worden. Informatie van die aard zal bij de beoordeling buiten beschouwing blijven. De behandeling van het bezwaar verloopt in overeenstemming met het Reglement bezwaarschriften publieke omroep van 12 februari 2013. Dit betekent dat, nadat een bezwaarschrift in goede orde is ontvangen, de Geschillencommissie publieke omroep de raad van bestuur de gelegenheid biedt een verweerschrift in te dienen. De Geschillencommissie organiseert daarna doorgaans een hoorzitting waar de aanvrager en het NPO-fonds een toelichting kunnen geven.

De Geschillencommissie brengt een advies uit aan de raad van bestuur en kan zich daarvoor laten bijstaan door deskundigen en indien nodig nadere inlichtingen opvragen. De raad van bestuur neemt na het uitbrengen van dat advies een (nieuw) besluit op bezwaar. Tegen een besluit op bezwaar staat nog beroep open.

Tegen het advies van de adviescommissie als zodanig staat geen bezwaar en beroep open.